متفرقه

Interview of Kopex Home Appliances Department with Radio Tehran

مصاحبه ریاست لوازم خانگی کوپکس با رادیو تهران