توستر, کلیپ های آموزشی

تفريغ علبه وتركيب محمصة كوبكس

آنباکسینگ و نصب توستر کوپکس